Nødværgeretten i DK

Enhver kampsportsudøver ved, at sporten kun må udøves under kontrollerede forhold.
Det betyder for os, at dojo’en er det eneste sted, vi må lave judo eller ju-jutsu.

Vi ved også, at skulle vi komme i en tilspidset situation, hvor der er risiko for at blive involveret i overgreb på os eller andre i vores nærhed, så er regel nummer 1: LØB, og undgå konfrontation.
Er det ikke muligt, så forsøg at tale dig ud af situationen.

Men er du ude i en situation, hvor du ikke kan komme væk, og der er overhængende risiko for dit eller andres helbred, så er det lovligt forsvare sig med de midler/færdigheder man har til rådighed.

Bestemmelserne om denne ret findes i straffeloven. kapitel 3, -strafbarhedsbetingelser, hvor der står:

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.